Conditions Webshop

Algemene voorwaarden van Webshop Wijntjens – Viool en Piano

Deze Algemene Voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie in overleg met de Consumentenbond.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer:
  de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument:
  de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
  of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
  producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd:
  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht:
  de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
 • Dag:
  kalenderdag;
 • Duurtransactie:
  een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame
  gegevensdrager
  : elk middel dat de consument of ondernemer in
  staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
  slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Wijntjens – Viool en Piano
Camphaag 12
6228 EE Maastricht
Nederland

Website:  www.vioolpiano.nl

Telefoonnummer:  +31 (0)43-852 15 80
(maandag t/m vrijdag van 10.00-15.00)

E-mail: via contactformulier algemeen

KvK-nummer: 14090793

BTW-identificatienummer: NL8170.85.087.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene
  voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer
  en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van
  de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
  zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
  wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
  van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
  om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk
  te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
   nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
   doen van de prijs;
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
   gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
   berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke
   wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
   gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
   waarop hij deze kan herstellen voo rdat de overeenkomst tot stand
   komt;
  10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
   gesloten;
  11. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
   consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   en
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die
   strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of
   diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
  deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
  van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
  nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
  al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
  aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
  aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
  verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres
  van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
  terecht kan;
  1. de voorwaarden
   waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
   uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  1. de informatie
   over bestaande service na aankoop en garanties;
  1. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
   deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
   uitvoering der overeenkomst;
  1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
   van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van
  producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of
  namens de consument.
 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
  gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
  product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
  gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
  – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
  verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b –
Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande
  op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
  de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering
  ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste
  de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending
  of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de
  ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit
  duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
  de consument;
  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  1. die snel kunnen bederven of verouderen;
  1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
   ondernemer geen invloed heeft;
  1. voor losse kranten en tijdschriften;
  1. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
   verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
   voordat de bedenktijd is verstreken;
  1. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
  vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
  regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  1. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop
   de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
  doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter
  zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van
  de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de
  wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
  en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
  spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
  leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
  schadevergoeding.
 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
  de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de
  ondernemer.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment
  van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
  twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de
  consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de
  overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde
  tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst
  maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van
  het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
  dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst
  betreffende bescheiden.
 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
  vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
  gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument
  kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer
  beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de
  uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
  en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd.
 1. Bij de ondernemer
  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden van Webshop – Viool en Piano

In aanvulling op de Algemene voorwaarden en conform Artikel 15 van deze Algemene
voorwaarden hanteert Wijntjens – Viool en Piano onderstaande
Aanvullende voorwaarden, die betrekking hebben op de downloads die
Wijntjens – Viool en Piano aanbiedt.

 • De klant kan een titel alleen (opnieuw) downloaden vanuit zijn eigen IP-adres of één
  ander IP-adres.
 • Er is een maximum aan het aantal keer dat een klant een reeds betaald geluidsbestand
  mag downloaden.
 • Er is een beperkte periode dat een klant een reeds betaald geluidsbestand opnieuw mag
  downloaden na de eerste download.
 • Indien de klant een reeds gedownloade titel opnieuw wenst te downloaden,
  bijvoorbeeld na een systeemcrash, en de download is niet meer
  beschikbaar vanwege punt 1, 2 of 3 hierboven, dan kan de
  klantenservice van Wijntjens – Viool en Piano op verzoek de
  download opnieuw vrijgeven.
 • Er zijn geen DRM-beperkingen, na de download zijn de geluidsbestanden onbeperkt
  bruikbaar.
 • Er zijn geen DRM-beperkingen, de gedownloade bestanden zijn af te spelen op elke
  mp3-speler en elke computer die geschikt is om mp3-bestanden weer te
  geven.
 • Er zijn geen DRM-beperkingen, het is toegestaan de downloads voor eigen gebruik
  te kopiëren en/of op cd te branden.
 • Het is niet toegestaan de geluidsbestanden te verspreiden en/of te verkopen op
  cd, via internet of enig ander analoog of digitaal medium. Misbruik is strafbaar.
 • Elke download van Webshop – Viool en Piano is op unieke wijze gepersonaliseerd en
  bevat informatie over de klant, waardoor eventueel misbruik traceerbaar is.